فرم استخدامی نوسازان فولاد صنعت آباد

نام و نام خانوادگی | نسبت | شغل | تاریخ تولد (سن) | تحصیلات | شماره تماس
مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | معدل کل | تاریخ پایان | نوع دانشگاه | نام موسسه آموزشی | شهر-کشور
نام سازمان یا شرکت | سمت/شغل | مدت همکاری | تاریخ قطع | شماره تماس | متوسط دریافتی | علت ترک کار
نام دوره | تسلط | مدرک | موسسه | مدت دوره | تاریخ اخذ مدرک
نام دوره | تسلط | مدرک | موسسه | مدت دوره | تاریخ اخذ مدرک
زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی | نسبت | شغل | نشانی محل کار | تلفن
توجه: تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شركت ایجاد نمي نماید
نام و نام خانوادگی | نسبت | شغل | تاریخ تولد (سن) | تحصیلات | شماره تماس
مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | معدل کل | تاریخ پایان | نوع دانشگاه | نام موسسه آموزشی | شهر-کشور
نام سازمان یا شرکت | سمت/شغل | مدت همکاری | تاریخ قطع | شماره تماس | متوسط دریافتی | علت ترک کار
نام دوره | تسلط | مدرک | موسسه | مدت دوره | تاریخ اخذ مدرک
نام دوره | تسلط | مدرک | موسسه | مدت دوره | تاریخ اخذ مدرک
زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی | نسبت | شغل | نشانی محل کار | تلفن
توجه: تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شركت ایجاد نمي نماید